Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Οκτάνα θα πη η εντελέχεια εκείνη, που αυτό που είναι αδύνατον να γίνη αμέσως το κάνει εν τέλει δυνατόν, ακόμη και την χίμαιραν, ακόμη και την ουτοπίαν, ίσως μια μέρα και την αθανασίαν του σώματος και όχι μονάχα της ψυχής.

Οκτάνα θα πη πυρ, κίνησις, ενέργεια, λόγος σπέρμα.
Οκτάνα θα πη έρως ελεύθερος με όλας τας ηδονάς του.
Οκτάνα θα πη ανά πάσαν στιγμήν ποίησις, όμως όχι ως μέσον εκφράσεως μόνον, μα ακόμη ως λειτουργία του πνεύματος διηνεκής.
Οκτάνα θα πη η εντελέχεια εκείνη, που αυτό που είναι αδύνατον να γίνη αμέσως το κάνει εν τέλει δυνατόν, ακόμη και την χίμαιραν, ακόμη και την ουτοπίαν, ίσως μια μέρα και την αθανασίαν του σώματος και όχι μονάχα της ψυχής.
Οκτάνα θα πη το «εγώ» «εσύ» να γίνεται (και αντιστρόφως το «εσύ» «εγώ») εις μίαν εκτόξευσιν ιμερικήν, εις μίαν έξοδον λυτρωτικήν, εις μίαν ένωσιν θεοτικήν, εις μίαν μέθεξιν υπερτάτην, που ίσως αυτή να αποτελή την θείαν Χάριν, το θαύμα του εντός και εκτός εαυτού, κάθε φοράν που εν εκστάσει συντελείται.
Οκτάνα θα πη η ενόρασις και η διαίσθησις εκείνη, που επιτρέπουν σωστά να νοιώθης, να καταλαβαίνης όλην την αγωνίαν των αλγούντων, τα λόγια τα συμβολικά του Ιησού, όλην την σκέψιν των αθέων, τας αστραπάς των προφητών και όλην την σημασίαν των τηλαυγών εκλάμψεων του Ζαραθούστρα.
Οκτάνα θα πη (χωρίς να περιφρονούμε του γήρατος την σοφίαν) θα πη πάση θυσία διατήρησις της παιδικής ψυχής εις όλα τα στάδια της ωριμότητος, εις όλας τας εποχάς του βίου, διότι άνευ αυτής και η πιο χρυσή νεότης γρήγορα στάχτη γίνεται και χάνεται και φεύγει και μένει στη θέσι της η θλίψις, η άνευ ελπίδων μεταμέλεια και η στυγνή ρυτίς.
Οκτάνα θα πη εν πλήρει αθωότητι Αδάμ, εν πλήρει βεβαιότητι Αδάμ–συν-Εύα.
Οκτάνα θα πη οι άνθρωποι άγγελοι να γίνουν, αλλ’ άγγελοι με φύλον φανερόν, συγκεκριμένον.
Οκτάνα θα πη επί γης Παράδεισος, επί της γης Εδέμ, χωρίς προπατορικόν αμάρτημα, πέραν πάσης εννοίας κακού, με ελευθέραν εις πάσαν περίπτωσιν παντού και την αιμομιξίαν.
Οκτάνα θα πη απόλυτος ενότης πνεύματος και ύλης.
Οκτάνα θα πη διατήρησις επαφής και στα απώτερα σημεία των εξελίξεων με πάσαν πηγήν που όντως αποτελεί των αρχετύπων της ζωής ιερή μια νερομάνα.
Οκτάνα θα πη παν ότι μάχεται τον θάνατον και την ζωήν παντού και πάντοτε διαφεντεύει.
Οκτάνα θα πη αληθινή ελευθερία και όχι εκείνη η φοβερά ειρωνεία, να λέγεται ελευθερία ό,τι χωρεί ή ό,τι εναπομένει στα ελάχιστα περιθώρια που αφήνουν στους ανθρώπους οι απάνθρωποι νόμοι των περιδεών και των τυφλών ή ηλιθίων.
Οκτάνα θα πη , όχι πολιτικής, μια ψυχικής ενότητος Παγκόσμιος Πολιτεία (πιθανώς Ομοσπονδία) με ανέπαφες τις πνευματικές και εθνικές ιδιομορφίες εκάστης εθνικής ολότητος, εις μίαν πλήρη και αρραγή αδελφοσύνην εθνών, λαών και ατόμων, με πλήρη σεβασμόν εκάστου, διότι αυτή μόνον εν τέλει θα ημπορέση διά της κατανοήσεως, διά της αγωνιστικής καλής θελήσεως, ουδόλως δε διά της βίας, τας τάξεις και την εκμετάλλευσιν του ανθρώπου από τον άνθρωπον να καταργήση, να εκκαθαρίση επιτέλους!
Οκτάνα θα πη παντού και πάντα εν ηδονή ζωή.
Οκτάνα θα πη δικαιοσύνη.
Οκτάνα θα πη αγάπη.
Οκτάνα θα πη παντού και πάντα καλωσύνη.
Οκτάνα θα πη η αγαλλίασις εκείνη που φέρνει στα χείλη την ψυχή και εις τα όργανα τα κατάλληλα με ορμήν το σπέρμα.
Οκτάνα, φίλοι μου, θα πη, απόλυτος μη συμμόρφωσις με ό,τι αντιστρατεύεται, ή μάχεται, ή αναστέλλει την έλευσιν της Οκτάνα.
Οκτάνα θα πη μη συμμετοχή και μη αντίταξι βίας εις την βίαν.
Οκτάνα θα πη ό,τι στους ουρανούς και επί της γης ηκούετο, κάθε φοράν που ως μέγας μαντατοφόρος, με έντασιν υπερκοσμίου τηλεβόα, ο Άγγελος Κυρίου εβόα.
Ιδού με ολίγα λόγια, αλλά σαφή, ιδού τι θα πη, φίλοι μου, Οκτάνα.
Και τώρα θα προσθέσω:
Όσοι από σας πια βαρεθήκατε στον κόσμο αυτόν τον άδικον και τον βλακώδη να άγεσθε και να φέρεσθε από τους ψεύτες, από τους σοφιστάς και λαοπλάνους, όσοι πια βαρεθήκατε οι δεσμοφύλακές σας σαν τόπια ταλαίπωρα να σας εξαποστέλλουν εις τον Καϊάφα και πριν απ’ αυτόν στον Άννα, προσμένοντας να έλθη η Ώρα η χρυσαυγής, η πολυύμνητος και ευλογημένη, όσοι πιστοί, όσοι ζεστοί, όσοι την σημερινήν ελεεινήν πραγματικότητα να αλλάξετε ποθείτε, προσμένοντας να έλθη η Ώρα, όσοι πιστοί, όσοι ζεστοί, ελάτε και ως ανακράξωμεν μαζί (νυν και αεί, νυν και αεί) σαν προσευχή και σαν παιάνα, ας ανακράξωμεν μαζί, με μια ψυχή, με μια φωνή –
ΟΚΤΑΝΑ! 
ntina

Οκτάνα , φίλοι μου, θα πη μεταίχμιον της Γης και του Ουρανού, όπου το ένα στο άλλο επεκτεινόμενο ένα τα δύο κάνει...- my flowers 5

όχι Μπραζίλια αλλά Οκτάνα
Όταν διά της πίστεως και της καλής θελήσεως, αλλά και από  επιτακτικήν, αδήριτον ανάγκην δημιουργηθούν αι προϋποθέσεις και εκτελεσθούν όχι οικοδομικά, ή ορθολογιστικά, μα διαφορετικά τελείως έργα, εις την καρδιά του μέλλοντος, εις την καρδιά των υψηλών οροπεδίων και προ παντός μέσ’ στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, θα υπάρξη τότε μόνον η Νέα Πόλις και θα ονομασθή πρωτεύουσα της ηνωμένης, της αρραγούς και αδιαιρέτου Οικουμένης.

Άγνωστον αν η παλαιά, που εκτείνεται προ του ωκεανού στα πόδια του κατακορύφου βράχου που μοιάζει με το Τζέμπελ-αλ-Ταρέκ, άγνωστον αν θα εγκαταλειφθή, ή αν θα υφίσταται καν στα χρόνια εκείνα, ή αν, απέραντη και κενή, θα διατηρηθή ως δείγμα μιας ελεεινής, μιας αποφράδος εποχής, ή ως θλιβερόν μουσείον διδακτικόν, πλήρες παραδειγμάτων προς αποφυγήν.
Εκείνο που είναι βέβαιον είναι ότι η Νέα Πόλις θα οικοδομηθή, ή μαλλον θα δημιουργηθή, και θα είναι η πρωτεύουσα του Νέου Κόσμου, εις την καρδιά του μέλλοντος και των ανθρώπων, μετά χρόνια πολλά, οδυνηρά, βλακώδη και ανιαρά, ίσως μετά από μίαν άλωσιν οριστικήν, μετά την μάχην την τρομακτικήν του επερχομένου Αρμαγεδδώνος.

Δεν θα εξετάσω τας λεπτομερείας.
Είναι μακράν ακόμη η εποχή, ώστε από τούδε να τας γνωρίζωμεν καταλεπτώς, ή «a priori». Αυτό που με ενδιαφέρει απολύτως – και θα έπρεπε να ενδιαφέρη όλους – είναι ότι η Νέα Πόλις θα ολοκληρωθή, θα γίνη.
Όχι βεβαίως από αρχιτέκτονας και πολεοδόμους οιηματίας, που ασφαλώς πιστεύουν, οι καημένοι, ότι μπορούν αυτοί τους βίους των ανθρώπων εκ των προτέρων να ρυθμίζουν και το μέλλον της ανθρωπότητος, με χάρακες, με υποδεκάμετρα, γωνίες και «ταυ», μέσα στα σχέδια της φιλαυτίας των, ναρκισσευόμενοι (μαρξιστικά, φασιστικά, ή αστικά), πνίγοντες και πνιγόμενοι, να κανονίζουν.

Όχι, δεν θα κτισθή η Νέα Πόλις έτσι΄ μα θα κτισθή απ’ όλους τους ανθρώπους, όταν οι άνθρωποι, έχοντες εξαντλήσει τας αρνήσεις, και τας καλάς και τας κακάς, βλέποντες το αστράπτον φως της αντισοφιστείας – τουτέστι το φως της άνευ δογμάτων, άνευ ενδυμάτων Αληθείαςπαύσουν στα αίματα και στα βαριά αμαρτήματα χέρια και πόδια να βυθίζουν, και αφήσουν μέσα στις ψυχές των, με οίστρον καταφάσεως, όλα τα δένδρα της Εδέμ, με πλήρεις καρπούς και δίχως όφεις – μά τον Θεό, ή τους Θεούς – τελείως ελεύθερα ν΄ ανθίσουν.
Ναι, ναι (αμήν, αμήν λέγω υμίν), σας λέγω την αλήθειαν.
Η Νέα Πόλις θα κτισθή και δεν θα είναι χθαμαλή σε βαλτοτόπια.
Θα οικοδομηθή στα υψίπεδα της Οικουμένης, μα δεν θα ονομασθή Μπραζίλια, Σιών, Μόσχα, ή Νέα Υόρκη, αλλά θα ονομασθή η πόλις αυτή Οκτάνα.

Και τώρα ο καθείς θα διερωτηθή ευλόγως: «Μα τι θα πη Οκτάνα ;»
Δίκαιον το ερώτημα και η απάντησις θα έλθη γρήγορα.
Όμως διά να γίνη πλήρως νοητή, ρίξετε πρώτα μέσα σας μια καλή ματιά και ευθύς μετά ρίξετε άλλη μία τριγύρω σας δεξιά και αριστερά, πάνω και κάτω. Έπειτα κλείστε τα μάτια σας για μια στιγμή και ανοίξτε τα αποτόμως, ανοίγοντας διάπλατα και τις ψυχές σας. Η απάντησις θα βρίσκεται μπροστά σας, όχι μονάχα νοητή, μα και απτή – σώμα περικαλλές και έμψυχον και σφύζον.
Και τώρα (αμήν, αμήν) λέγω υμίν:
Οκτάνα , φίλοι μου, θα πη μεταίχμιον της Γης και του Ουρανού, όπου το ένα στο άλλο επεκτεινόμενο ένα τα δύο κάνει.
.............................................
η συνέχεια σε λίγο....
ntina

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

υβρίδια ανθρώπων ζώων

υβρίδια ανθρώπων - ζώων 
Human-Dog-hybrid
η Βρετανική Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών δημοσίευσε μία έκθεση,στην οποία εξετάζει τη χρήση "ζώων τα οποία θα περιέχουν ανθρώπινο γενετικό υλικό"- ‘Animals containing human material’ (ACHM)- και αυτό...
στην διάρκεια μιας επιστημονικής έρευνας, τον Ιούλιο του 2011....
η έκθεση συντάχθηκε από μια ομάδα εργασίας, υπό την προεδρία του καθηγητή Martin Bobrow CBE FRS FMedSci....
η μελέτη αυτή υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Επιχειρήσεων,από το Υπουργείο Υγείας, από το Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας,από το Innovation and Skills’ Sciencewise Expert Resource Centre και από το Wellcome Trust....
μια σύνοψη της έκθεση εκπονήθηκε από τον Δρ Geoff Watts FMedSci....
δεδομένου ότι οι επιστήμονες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ανθρώπινα γονίδια,τα οποία εμφυτεύουν σε ζώα για τη δημιουργία -όπως λένε - νέων φαρμάκων και για να κατανοήσουν τη βιολογία μας, γίνεται φανερό ότι πιθανόν, η γενετική διαχωριστική γραμμή μεταξύ ανθρώπων και ζώων σιγά-σιγά να αρχίσει να εξασθενίζει... βέβαια...
οι επιστήμονες και οι ερευνητές  δεν ξέχασαν να δημοσιεύσουν μία έκθεση , στην οποία περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο που θα πρέπει να χειρίζονται τέτοια θέματα στο προσεχές μέλλον...
η ανάμειξη -λένε- των γονιδίων των ανθρώπων και των ζώων πρέπει να γίνεται "πολύ προσεχτικά"...
τελικά....
μήπως δεν ήταν καθόλου επιστημονική φαντασία αυτά που έγραφε τόσα χρόνια πριν -το μακρινό 1896- ο H. George Wells ότι συνέβαιναν στο νησί του Dr Moreau;...και...
μήπως...
δεν είναι καθόλου μακρυά από την πραγματικότητα τα ιδιόρρυθμα γλυπτά  της υπερρεαλίστριας Patricia Piccinini;....
μήπως "οι νεογέννητες οικογένειές της" οι μόλις βγαλμένες από το εργαστήριά της,οι περίφημες  "The Young Family" δεν παραμείνουν μόνο στη φαντασία της;...
οι Βρετανοί πάντως θέλουν να είναι έτοιμοι...
για να διαβάσετε περισσότερα στον επόμενο σύνδεσμο human animal Hybrids 
................................

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Russell James ο φωτογράφος των stars

ο Αυστραλός  φωτογράφος που...
έχει φωτογραφίσει τα πιο όμορφα πρόσωπα της μόδας και του κινηματογράφου σε...
πόζες θεϊκές σε...
μέρη ονειρικά...
Σαρδηνία....
Tulum...
Μεξικό...
Sant Tropetz...
το 2007 η  Hasselblad τον τίμησε με ένα από τα βραβεία της στον...
παγκόσμιο διαγωνισμό φωτογραφίας the Hasselblad Masters Award....
Karolina Whisper
Gisele

heidi and sun
Faith
η προσωπική του ιστοσελίδα:
http://www.studiorusselljames.com/main.html#/home/

χορός στο νερό

the water drum dance....
μια γυναίκα χορεύει μέσα στο νερό ένα...
χορό με ιστορία πάνω από 500 χρόνια κάπου...
εκεί μακρυά στην...
επαρχία Guizhou της Κίνας...
χάρη στην εντυπωσιακή απόδοσή του και την μακρά ιστορία του έχει...
ο χορός κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία...
photo: TIME

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

The Singularity is near - η μοναδικότητα είναι κοντά μας λέει ο Ray Kurzweil

1927-maria από την κλασική ταινία του βωβού κινηματογράφου Fritz Lang: time
The Singularity is near...
είναι δίπλα μας η τεχνολογική μοναδικότητα;...
ναι λέει ο Ray Kurzweil....
τα τεχνολογικά άλματα είναι ήδη ιλιγγιώδη και....
μέρα με την μέρα μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στην τεχνολογική μοναδικότητα...
στο μελλοντικό εκείνο σημείο,πέραν του οποίου τίποτα δεν θα μπορεί να προβλεφτεί,θα κάνει την εμφάνισή της  μια υπερνοημοσύνη,τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες της οποίας το σημερινό ανθρώπινο μυαλό  θα αδυνατεί να κατανοήσει και να αντιληφθεί...αλλά..
ο Ray Kurzweil πιστεύει ότι η εξέλιξη αυτή θα συμπαρασύρει όλη την ανθρωπότητα διότι...
βασική προϋπόθεση της τεχνολογικής μοναδικότητας είναι η κατακόρυφη ανάπτυξη της νοημοσύνης είτε αυτή είναι τεχνική είτε βιολογική...
η ανθρώπινη νοημοσύνη θα σπάσει τα δεσμά του σώματός της και καθώς...
η εκθετική ανάπτυξη των δυνατοτήτων της τεχνολογίας της  πληροφορίας θα συνεχιστεί ακλόνητη,στο τέλος ο άνθρωπος θα αναγκαστεί να συγχωνευτεί  με αυτή την τεχνολογία...
η εμφάνιση του υπερβατικού ανθρώπου -transcendent man - θα είναι πια κοντά...
χαρακτηριστικά λέει o Ray Kurzweil :
αυτό που χρειαζόταν κάποτε ένα κτήριο τώρα χωράει στις τσέπες μας...
αυτό που χωράει τώρα στις τσέπες μας σε 20 χρόνια θα χωράει σε ένα κύτταρο του αίματός μας...και...
όσο πλησιάζουμε ολοένα και πιο κοντά σε αυτή την τεχνολογία θα ξεκινήσουμε να επηρεάζουμε,πραγματικά  βαθύτατα,την υγεία και την νοημοσύνη μας....
το σημείο μηδέν είναι ήδη πολύ κοντά μας...
όσο πλησιάζουμε στο σημείο της τεχνολογικής μοναδικότητας -technological singularity -η παρουσία της θα είναι όλο και πιο έντονη και θα αρχίζει πια να δεσπόζει πάνω σε οτιδήποτε αφορά την ανθρωπότητα...
τα παλιά μας  μοντέλα -λέει  Vernor Vinge -θα πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων και μια καινούργια πραγματικότητα θα κυβερνά...
παρόλα αυτά όμως όταν τελικά η Technological singularity συμβεί η έκπληξη θα είναι μεγάλη και το άγνωστο ακόμα μεγαλύτερο...
κανόνες προηγούμενων εποχών θα αναγκαστούν να εγκαταλειφθούν σε κλάσματα του δευτερολέπτου...
εξελίξεις που όλοι νομίζαμε ότι θα συμβούν σε εκατομμύρια χρόνια θα συμβούν σε λίγα μόνο χρόνια...
οι αλλαγές θα είναι μεγάλες  και οι ανθρώπινες υποθέσεις όπως τις ξέραμε δεν θα μπορούν να συνεχιστούν...
και αν εμείς ρωτήσουμε:
η τεχνολογική μοναδικότητα θα συμβεί;
ο Ray Kurzweil και ο Vernor Vinge απαντούν:
αν η technological singularity μπορεί να συμβεί....ε!!!
τότε ναι θα συμβεί!!!
2008 - The Day the Earth Stood Still φωτο από time
και τώρα ένα μικρό video με μερικές απόψεις του Ray Kurzweil:
http://www.ted.com/talks/lang/eng/ray_kurzweil_announces_singularity_university.html

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

η αγάπη στην αριστερή όχθη


Παρίσι 1956...
και ένας Ολλανδός φωτογράφος ο Ed van der Elsken ο οποίος
ήταν μέρος αναπόσπαστο της σκηνής του Παρισιού τη στιγμή εκείνη,
καταγράφει με έναν σκληρό ασπρόμαυρο τρόπο την ζωή γύρω του.
η αγάπη στην αριστερή όχθη,
μποέμικη ζωή,
απερίσκεπτη,
ανέμελη,
παρακμιακή
αλλά παράλληλα
και
μια αγάπη ηδονιστική για το ζωή!!!
μια φωτογραφική ιστορία!!!
μποέμ,
καλλιτέχνες,
ηθοποιοί,
χορευτές,
μουσικοί της τζάζ,
αγόρια και κορίτσια,
άντρες και γυναίκες ζουν
μια άγρια ρομαντική ζωή
και
συχνάζουν στην αριστερή όχθη.
μπορούν να δειπνίσουν με μισή φέτα ψωμί,
μπορούν να κοιμηθούν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα
ή
σε παγκάκια
ή
κάτω από τα πλατάνια...
τη ζωή αυτή που ο πρωτοποριακός Ολλανδός φωτογράφος αποτύπωσε στα αρνητικά του είχε την έμπνευση να την κυκλοφορήσει σε βιβλίο.
το πρώτο photobook!!!
το πρωτότυπο βιβλίο έχει εκ νέου δημοσιευτεί σε
μια εκπληκτικά όμορφη και πανομοιότυπη έκδοση!!!
από τις εκδόσεις: UK photobook publishers Dewi Lewis....
the book: Love on the Left Bank
Ed van der Elsken
112 pages
200 duotone photographs

πηγή: lensculture.com

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

με λέξεις μη γελιέσαι...

Ed van der  Elsken - From the book Love on the Left Bank
.....................................................
Ο Ινδός Αρσούνας, βασιλεύς φιλάνθρωπος και πράος,
μισούσε ταις σφαγαίς. 
Ποτέ δεν έκαμνε πολέμους.  
Πλην του πολέμου ο φοβερός θεός δυσηρεστήθη 
- (λιγόστεψεν η δόξα του άδειασαν οι ναοί του) - 
και μπήκε με θυμό πολύ στου Αρσούνα το παλάτι.  
Ο βασιλεύς φοβήθηκε και λέει «Θεέ μεγάλε συγχώρεσέ με αν δεν μπορώ ζωή να πάρω ανθρώπου».  
Με περιφρόνησι ο θεός απήντησε 
«Από μένα νομίζεσαι πιο δίκαιος;  
Με λέξεις μη γελιέσαι.  
Καμμιά ζωή δεν παίρνεται. 
Γνώριζε πως ποτέ του μήτε γεννήθηκε κανείς, μήτε κανείς πεθαίνει».

................................Κωνσταντίνος Π. Καβάφης......................